Algemene Voorwaarden

Voorwaarden – Gladts is onderdeel van Martial Arts Store

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen en Gladts. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke zaak door Gladts schriftelijk is bevestigd. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienstzijnde derden binden Gladts niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Gladts van welke aard ook. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gladts met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, een dergelijke zaak met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Gladts een opdracht verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

Prijzen
Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Aan drukfouten, vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bij de bestelling door opdrachtgever genoemde bestelnummer is in voorkomende gevallen van doorslaggevend belang bij de levering van artikelen. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

Betalingen:
Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden. Nadat u van ons per mail een orderbevestiging heeft ontvangen met daarin de artikelen die u heeft besteld en de totale prijs kunt u de betaling naar ons overmaken. Zodra u de orderbevestiging heeft ontvangen dient u het totale bedrag zo spoedig mogelijk toch uiterlijk binnen 10 dagen over te maken op het ABN AMRO rekeningnummer t.n.v. Gladts te Rotterdam onder vermelding van uw klant en factuurnummer.
Zodra de betaling is bijgeschreven op de rekening van Gladts wordt u bestelling indien voorradig direct naar u toegezonden. U krijgt op de dag van verzending van ons bericht dat het pakket naar u is toegezonden, bij vertraging van de levering van uw bestelling zal Gladts u altijd op de hoogte houden van de verwachte levertijd, maar deze vertraging kan nimmer leiden tot annulering van uw bestelling.

Btw:
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Opdrachten:
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Gladts alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden indien Gladts dit wenst. Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. evenals in alle andere artikelen op dat gebied. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Gladts eerst na schriftelijke acceptatie. Voor export naar het buitenland dient door opdrachtgever voor een minimum van € 100,- aan goederen te worden besteld. Levering naar het buitenland geschiedt ook onder vooruitbetaling van de bestelling. Gladts kan geen inlichtingen doen over de invoer- en douanevoorschriften in het exportland en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, opdrachtgever verbindt zich hierover zelf inlichtingen in te winnen.

Uitvoering van een opdracht:
Alle goederen worden zo snel mogelijk vervaardigd en geleverd. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Gladts, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Door Gladts geleverde goederen blijven eigendom van Gladts totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever zal de hem geleverde goederen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, verpanden of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht brengen. Onverminderd de overige rechten van Gladts in deze algemene voorwaarden is Gladts gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te (doen) demonteren en tot zich te nemen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Gladts en de verplichtingen van de opdrachtgever ten opzichte van Gladts onmiddellijk opeisbaar zijn. Adressen van opdrachtgevers worden door Gladts in een geautomatiseerd bestand opgenomen. Na schriftelijk bezwaar van een opdrachtgever zal verwijdering van de gegevens plaatsvinden.

Betalingen:
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Gladts moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15 % van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,-.

Intellectuele eigendom
Alle door Gladts verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, foto’s, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gladts worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Gladts behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Reclames, garanties en teruggavenrecht
Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn verliest u uw aanspraken op garantie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Gladts als bindend. Indien Gladts een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen. De garantieverplichting vervalt, indien de gekochte artikelen zonder voorafgaande toestemming van Gladts door derden worden veranderd of gerepareerd. Kleuren van artikelen geleverd door Gladts kunnen afwijken van de weergegeven kleuren op de website van Gladts.nl. Reparatierekeningen van derden worden slechts aanvaard, indien wij voorafgaande aan de reparatie toestemming daartoe hebben verleend. Recht van teruggave bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen, of bij gerechtvaardigde reclamaties. Van foutieve leveringen worden telefonische bestellingen uitgesloten, daar hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout. Een artikel kan slechts worden geruild in overleg met Gladts. Om foutloze levering te waarborgen, stellen wij voor bestellingen steeds schriftelijk of per email aan ons door te geven. Voor teruggezonden artikelen leveren wij in ruil andere artikelen of het betaalde bedrag wordt teruggestort. Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele terugzending van goederen kan uitsluitend plaatsvinden na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en plakadres, indien een product geruild moet worden omdat de maat niet correct is dan kan dit product geruild worden maar zullen de extra verzendkosten die hiermee gemoeid gaan voor rekening komen van de opdrachtgever. (informeer dus van te voren naar de maat als u niet weet welke maat het beste bij u past).

Aansprakelijkheid:
Gladts draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Gladts te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Opdrachtgever is gehouden Gladts schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Gladts instellen terzake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten. Gladts aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Gladts zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van Gladts voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Geschillen:
Op alle overeenkomsten en transacties van Gladts is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen dan ook worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Slotbepaling:
In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Gladts.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop